"ร้อยละของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนตำบลต้นแบบ ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"

รายการ

วันที่

เมษายน
22/04/2556
พฤษภาคม
22/05/2556
มิถุนายน
20/06/2556
กรกฎาคม
12/07/2556
สิงหาคม
20/08/2556
กรกฎาคม
25/07/2557
สิงหาคม
25/07/2557
กันยายน
30/09/2557