ปรับปรุงครั้งที่ 10/2552

Aug 5,  2009

 

รายการที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม

E ข่าวสารการพัฒนาระบบราชการ
E เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
        ภาครัฐ (
PMQA)

E หนังสือน่าอ่าน 
 

frontpage hit counter

ข่าวสารย้อนหลัง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ปี พ.ศ. 2556

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (2556-2561)..... 

  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
 

PMQA
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

Blueprint for change

การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 

ภาพกิจกรรม
 

หนังสือน่าอ่าน

เอกสารเผยแพร่เพื่อพัฒนาความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1251, 02-241-9013

โทรสาร 02-243-3453 E-mail : kpi@thailocaladmin.go.th