การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) เป็นแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. นำมาใช้เพื่อพัฒนา
ให้ส่วนราชการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) โดยการนำแนวคิด และหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพ Malcom
BaldrigeNational Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถ
และมาตรฐานการบริหารงานของส่วนราชการ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 
     
 
โดยให้ส่วนราชการนำเกณฑ์ PMQA ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เพื่อทบทวนสิ่งที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์ PMQA ซึ่งหากส่วนราชการ
ตรวจสอบแล้วพบว่าการปฏิบัติราชการในเรื่องใด ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA
ส่วนราชการนั้นก็จะพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA โดยมีแรงจูงใจ
ในรูปของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ส่วนราชการจะได้รับถ้าสามารถปฏิบัติ
ราชการได้ตามเกณฑ์ PMQA ครบถ้วนสมบูรณ์
 
       
 

 

ขั้นตอนในการนำ PMQA
มาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

 


1. การประเมินองค์กร

โดยส่วนราชการจะวิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์กร ว่าภาพรวมขององค์กรเป็นอย่างไร
เช่น สภาพแวดล้อมขององค์กร ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ความสัมพันธ์
ขององค์กรกับหน่วยงานอื่น ความท้าทายขององค์กรในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญ
ขององค์กรดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร
รวมทั้งความจำเป็น โอกาส และข้อจำกัด ที่มีผลต่อระบบการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

   

2. การดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (PMQA)
เป็นขั้นตอนที่ส่วนราชการทำการตรวจประเมินการดำเนินงาน
ขององค์กรในประเด็นต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ 7 หมวดของ PMQA ได้แก่
1) การนำองค์กร
2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
3) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
6) การจัดการกระบวนการ
7) ผลลัพธ์การดำเนินการ

 
ตารางแสดง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ