มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ

·       บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานด้านการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

·       บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

·       บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน

·       บรรณานุกรม

·       ภาคผนวก ก

·       ภาคผนวก ข

·       ภาคผนวก ค

·       ภาคผนวก ง

·       ภาคผนวก จ

·       ภาคผนวก ฉ

·       ภาคผนวก ช

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน