มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 3 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต

·       บรรณานุกรม

·       ภาคผนวก ก

·       ภาคผนวก ข

·       ภาคผนวก ค

·       ภาคผนวก ง

·       ภาคผนวก จ

·       ภาคผนวก ฉ

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน