มาตรฐานหอพัก (ปก)

·       คำนำ

·       สารบัญ

·       บทที่ 1 บทนำ

·       บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการหอพัก และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       บทที่ 3 ภารกิจและขั้นตอนการดำเนินการจัดการหอพัก

·       บทที่ 4 แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานหอพัก

·       บทที่ 5 มาตรฐานและตัวชี้วัดการกำกับดูแลหอพัก

·       บทที่ 6 การเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จ

·       บรรณานุกรม

·       ภาคผนวก ก

·       ภาคผนวก ข

·       ภาคผนวก ค

·       ภาคผนวก ง

·       ภาคผนวก จ

·       ที่ปรึกษาและคณะทำงาน