มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

   หน้าปกและคำนำ

   สารบัญ

   บทที่ 1 บทนำ

   บทที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการวิเคราะห์บทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   บทที่ 3 แนวทางการจัดทำมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

   บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

   บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

   บทที่ 6 การเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

   บรรณานุกรม

   ภาคผนวก ก

   ภาคผนวก ข

   ภาคผนวก ค

   ภาคผนวก ง

   ภาคผนวก จ

   ภาคผนวก ฉ

   ภาคผนวก ช

   ภาคผนวก ซ

   ภาคผนวก ฌ

   ที่ปรึกษา