ปกหน้า

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการควบคุมอาคาร

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

บทที่ 4 มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร

บทที่ 5 มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร

บทที่ 6 การอุทธรณ์

บทที่ 7 เขตเพลิงไหม้

บทที่ 8 บทกำหนดโทษและขั้นตอนการดำเนินคดีอาคารที่กระทำความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

บทที่ 9 ข้อเสนอแนะในการใช้มาตรฐานการควบคุมอาคาร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบคำบออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ภาคผนวก ข ตัวอย่างการกรอกแบบยื่นขออนุญาต

ภาคผนวก ค ตารางเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร

ภาคผนวก ง ระยะร่น

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ