แบบสอบถาม "ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..."
 
 
 
 
  แบบสอบถาม (Vote)
  
  1. การดำเนินการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548
ความคิดเห็น : เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย *
  
   2. การยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ของ อปท. พ.ศ. ...
ความคิดเห็น : เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย *
  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม :
  
บันทึก