แผนผังบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
แผนผังบุคลากร
คำสั่ง สถ. ที่ ๕๒๑/๒๕๕๓
คำสั่ง สถ. ที่ ๑๐๑/๑๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น