>> สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง
๒. เทศบาล ๒,๔๔๑ แห่ง
        เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง
        เทศบาลเมือง ๑๗๘ แห่ง
        เทศบาลตำบล ๒,๒๓๓ แห่ง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๓๓๓ แห่ง
๔. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ๒ แห่ง
 รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง

  สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ   ข้อมูลรายชื่อเทศบาล   ข้อมูลรายชื่อ อบต.

  ข้อมูลที่ตั้ง อปท. ทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐
รวบรวมโดย : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น