>> สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

๑. เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลนคร จำนวน ๑ แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลนคร วันที่มีผลใช้บังคับ
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์(๙ เม.ย. ๕๖)๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง จำนวน ๓ แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลเมือง วันที่มีผลใช้บังคับ
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.บางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น ทม.บางระจัน (๑๑ ธ.ค. ๕๕)๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ทม.ลำตาเสา (๑๑ ธ.ค. ๕๕)๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เปลี่ยนแปลงฐานะ ทต.บางริ้น อ.เมืองฯ จ.ระนอง เป็น ทม.บางริ้น (๒๔ เม.ย. ๕๖)๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
๓. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมือง จำนวน แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลเมือง วันที่มีผลใช้บังคับ
อบต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เป็น ทม.หนองปลิง ( ๑ ก.พ. ๒๕๕๖)๑ มีนาคม ๒๕๕๖
จอบต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เป็น ทม.นครปฐม (๑ ก.พ. ๒๕๕๖)๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๔. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  จำนวน ๑๔๓ แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ
จัดตั้ง อบต.ไขยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็น ทต.หนองแวงแก้มหอม** (๒ ต.ค. ๕๕) ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.ห้วยทราย (๑๗ ส.ค. ๕๕) ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จัดตั้ง อบต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็น ทต.ขุนแก้ว (๑๑ ธ.ค. ๕๕) ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
จัดตั้ง อบต.ศรีบัวบาน อ.เมืองฯ จ.ลำพูน เป็น ทต.ศรีบัวบาน (๑๙ ก.พ. ๕๖) ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดตั้ง อบต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น ทต.เวียงเหนือ (๒๑ พ.ค. ๕๖) ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทต.ปากน้ำฉวาง (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๖) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
จัดตั้ง อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.ขี้เหล็ก (๒๒ พ.ค. ๕๖) ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็น ทต.เพชรเมืองทอง (๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖) ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
จัดตั้งอบต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.กุดชมภู (๒๒ พ.ค. ๕๖) ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๐จัดตั้ง อบต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.โพธิ์ไทร (๒๒ พ.ค. ๕๖) ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
๑๑จัดตั้ง อบต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็น ทต.หนองไผ่ (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖
๑๒จัดตั้ง อบต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็น ทต.เตราะบอน (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๓เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็น ทต.พระแท่นลำพระยา (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖) ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๔จัดตั้ง อบต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทต.ลำห้วยหลัว (๒๔ ก.ค. ๕๖) ๑ กันยายน ๒๕๕๖
๑๕จัดตั้ง อบต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทต.ควนกลาง (๕ ส.ค. ๕๖) ๑ กันยายน ๒๕๕๖
๑๖จัดตั้ง อบต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.หนองควาย (๑๐ มิ.ย. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๑๗จัดตั้ง อบต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็น ทต.สนามคลี (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๑๘จัดตั้ง อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.ยุหว่า (๘ ส.ค. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๑๙จัดตั้ง อบต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.กุดกว้าง (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๐เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น ทต.ท่าพระยา (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๑จัดตั้ง อบต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เป็น ทต.สมเด็จเจริญ (๒๗ ส.ค.๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๒จัดตั้ง อบต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.หนองใหญ่ (๒ ก.ย.๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๓จัดตั้ง อบต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.โพธิ์ศรี (๒ ก.ย.๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๔จัดตั้ง อบต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.แม่สอย (๔ ก.ย.๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๕จัดตั้ง อบต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.เมืองจันทร์ (๔ ก.ย.๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๖จัดตั้ง อบต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.ผือใหญ่ (๔ ก.ย.๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๗จัดตั้ง อบต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.เหมืองแก้ว (๓๑ พ.ค. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๘จัดตั้ง อบต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็น ทต.บางสีทอง (๓๑ พ.ค. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๒๙จัดตั้ง อบต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ทต.ดอกไม้ (๓๑ พ.ค. ๕๖) ๕ กันยายน ๒๕๕๖
๓๐จัดตั้ง อบต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.สันทราย (๒๒ พ.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๑เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็น ทต.ควนโพธิ์ (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๒จัดตั้ง อบต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.ป่าบง (๒๒ พ.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๓จัดตั้ง อบต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง เป็น ทต.นาเมืองเพชร (๒๒ พ.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๔จัดตั้ง อบต.นายาว อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี เป็น ทต.นายาว (๑๐ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๕จัดตั้ง อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็น ทต.ในเมือง (๑๐ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๖เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เป็น ทต.ห้วยแก้ว (๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๗เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.ท่าแร่ อ.เมืองฯ จ.สกลนคร เป็น ทต.เมืองทองท่าแร่ (๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๘จัดตั้ง อบต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็น ทต.เมืองบางขลัง (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๓๙จัดตั้ง อบต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงหใม่ เป็น ทต.บ้านปง (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๐จัดตั้ง อบต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน เป็น ทต.ป่าไผ่ (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๑จัดตั้ง อบต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เป็น ทต.งอบ (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๒จัดตั้ง อบต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทต.ทุ่งสัง (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๓จัดตั้ง อบต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.บัวหุ่ง (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๔จัดตั้ง อบต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น ทต.วังยาง (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๕จัดตั้ง อบต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป็น ทต.ท่าพญา (๒๔ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๖จัดตั้ง อบต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็น ทต.ท่างิ้ว (๒๔ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๗จัดตั้ง อบต.แม่ท่าช้าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.แม่ท่าช้าง (๒๔ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๘จัดตั้ง อบต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น ทต.เมืองชุม (๒๔ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๔๙จัดตั้ง อบต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็น ทต.ปราสาท (๒๙ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๐จัดตั้ง อบต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เป็น ทต.ช้างข้าม (๒๙ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๑จัดตั้ง อบต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น ทต.แม่เงิน (๒๙ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๒จัดตั้ง อบต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เป็น ทต.เชียงสือ (๒๙ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๓จัดตั้ง อบต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.โนนสะอาด (๒๙ ก.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๔จัดตั้ง อบต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.หนองแก๋ว (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๕จัดตั้ง อบต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็น ทต.หนองแก (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๖จัดตั้ง อบต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร เป็น ทต.สร้างค้อ (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๗จัดตั้ง อบต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.หนองหญ้าลาด (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๘จัดตั้ง อบต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็น ทต.ห้วยนาง (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๕๙จัดตั้ง อบต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา เป็น ทต.บาลอ (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๐จัดตั้ง อบต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เป็น ทต.เกาะยาวใหญ่ (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๑จัดตั้ง อบต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น ทต.ไร่ (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๒จัดตั้ง อบต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็น ทต.ท่าก้อน (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๓จัดตั้ง อบต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.วังหิน (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๔จัดตั้ง อบต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เป็น ทต.โรงช้าง (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๕จัดตั้ง อบต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น ทต.นาหัวบ่อ (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๖จัดตั้ง อบต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น ทต.เขวาสินรินทร์ (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๗จัดตั้ง อบต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทต.สวนขัน (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๘จัดตั้ง อบต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น ทต.บ้านแซว (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๖๙จัดตั้ง อบต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ทต.โนนสวรรค์ (๘ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๐จัดตั้ง อบต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทต.กะทูน (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๑จัดตั้ง อบต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็น ทต.นาตาล่วง (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๒จัดตั้ง อบต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ทต.ควนศรี (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๓จัดตั้ง อบต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.นาเรือง (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๔จัดตั้ง อบต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เป็น ทต.สนามไชย (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๕จัดตั้ง อบต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็น ทต.ท่าม่วง (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๖จัดตั้ง อบต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส เป็น ทต.กะลุวอเหนือ (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๗จัดตั้ง อบต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.หนองนกทา (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๘เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.น้ำแพร่พัฒนา (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๗๙เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น ทต.พรรณานคร (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๐เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น ทต.มโนรมย์ (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๑เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เป็น ทต.สิริเสนางค์ (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๒จัดตั้ง อบต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เป็น ทต.บ้านยวด (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๓จัดตั้ง อบต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็น ทต.เขาโจด (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๔จัดตั้ง อบต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.ขนวน (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๕จัดตั้ง อบต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.สว่าง (๒๗ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๖จัดตั้ง อบต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็น ทต.บ่อเกลือใต้ (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๗จัดตั้ง อบต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.ทุ่งสะโตก (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๘จัดตั้ง อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็น ทต.ไพล (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๘๙จัดตั้ง อบต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็น ทต.หนองบัวบาน (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๐จัดตั้ง อบต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็น ทต.สามแวง (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๑จัดตั้ง อบต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.ยางคำ (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๒จัดตั้ง อบต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็น ทต.ห้วยป่าหวาย (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๓จัดตั้ง อบต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ทต.คลองปราบ (๒๙ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๔จัดตั้ง อบต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.บ้านแม (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๕จัดตั้ง อบต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.บ้านผือ (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๖จัดตั้ง อบต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เป็น ทต.คูสะคาม (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๗จัดตั้ง อบต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น ทต.ดอนศิลา (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๘จัดตั้ง อบต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็น ทต.บ้านยาง (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๙๙จัดตั้ง อบต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา เป็น ทต.ตลาด (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๐จัดตั้ง อบต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็น ทต.หนองบัว (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๑จัดตั้ง อบต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.แม่ข่า (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๒จัดตั้ง อบต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น ทต.นาคำ (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๓จัดตั้ง อบต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.บุ่งไหม (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๔จัดตั้ง อบต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น ทต.สามผง (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๕จัดตั้ง อบต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็น ทต.นายูง (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๖จัดตั้ง อบต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็น ทต.ช่องแมว (๓๐ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๗จัดตั้ง อบต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ทต.ท่าชี (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๘จัดตั้ง อบต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็น ทต.แวง (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐๙เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.ห้วยเรือ (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๐จัดตั้ง อบต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.ส้มป่อย (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๑จัดตั้ง อบต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น ทต.ดอยฮาง (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๒จัดตั้ง อบต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.ธาตุ (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๓จัดตั้ง อบต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.โนนสะอาด (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๔จัดตั้ง อบต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็น ทต.หาดแพง (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๕จัดตั้ง อบต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็น ทต.ชะเมา (๒ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๖จัดตั้ง อบต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เป็น ทต.จานแสนไชย (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๗จัดตั้ง อบต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทต.หลักเมือง (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๘จัดตั้ง อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เป็น ทต.ปทุมวาปี (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๑๙จัดตั้ง อบต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น ทต.บางพลับ (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๐จัดตั้ง อบต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น ทต.สะอาด (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๑จัดตั้ง อบต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม เป็น ทต.ท่าเรือ (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๒จัดตั้ง อบต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ทต.กุดแห่ (๓ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๓จัดตั้ง อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เป็น ทต.บ้านโพน (๓ ก.ย. ๕๖)* ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๔จัดตั้ง อบต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็น ทต.นาม่อง (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๕จัดตั้ง อบต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็น ทต.โนนทอง (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๖จัดตั้ง อบต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็น ทต.สระพระ (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๗จัดตั้ง อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็น ทต.กงรถ (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๘จัดตั้ง อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เป็น ทต.พันดุง (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๒๙จัดตั้ง อบต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น ทต.โคกตะเคียน (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๐จัดตั้ง อบต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เป็น ทต.บ้านโคก (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๑เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เป็น ทต.ส่องดาวหนองแดง (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๒เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็น ทต.สิริเวียงชัย (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๓เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.นาจาน (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๔เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น เป็น ทต.หนองนาคำ (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๕จัดตั้ง อบต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็น ทต.วังน้ำซับ (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๖จัดตั้ง อบต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็น ทต.วังหว้า (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๗เปลี่ยนชื่อและจัดตั้ง อบต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.ภูจองนายอย (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๘จัดตั้ง อบต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น ทต.มะกรูด (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๓๙จัดตั้ง อบต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น ทต.เค็งใหญ่ (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๔๐จัดตั้ง อบต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทต.มหาไชย (๔ ก.ย. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๔๑จัดตั้ง อบต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เป็น ทต.ศาลาลาย (๕ ส.ค. ๕๖) ๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑๔๒จัดตั้ง อบต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็น ทต.แม่แตง (๑๑ ก.ย. ๕๖) ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
๑๔๓จัดตั้ง อบต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็น ทต.สามขา (๒๔ มิ.ย. ๕๖) ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๕. เปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน แห่ง
ลำดับที่ ชื่อเทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ
ทต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น ทต.บ้านด่านโขงเจียม ( ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖)๒๕ ก.พ. ๒๕๕๖
ทต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็น ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖)๒๕ ก.พ. ๒๕๕๖
ทต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็น ทต.โกสุมพิสัย (๑ ก.พ. ๒๕๕๖)๙ ก.ค. ๒๕๕๖
อบต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็น อบต.ป่งขามดงหมู (๕ ส.ค. ๒๕๕๖)๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖
อบต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน เป็น อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (๕ ส.ค. ๒๕๕๖) ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖

** เปลี่ยนชื่อและจัดตั้งไปพร้อมกัน


  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
โดยส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น