Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ยโสธร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร

ที่ตั้ง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 2
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

หมายเลขโทรศัพท์

0 4571 3035 ,0 4571 5345
หนังสือราชการ
ขอเลื่อนเวลาการลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยโสธร 17 พฤศจิกายน 2557
เร่งรัดการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 17 พฤศจิกายน 2557
การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์ฯ 17 พฤศจิกายน 2557
การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 พฤศจิกายน 2557
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน 13 พฤศจิกายน 2557
กระดานข่าว
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ 16 พฤศจิกายน 2559 0/5
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 ตุลาคม 2557 0/123
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 23 ตุลาคม 2557 3/35
การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 4 เมษายน 2557 0/667
สอบถามเกี่ยกับการขอเครื่องราชย์ 8 พฤศจิกายน 2556 0/317