แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
  Reponse Percent Reponse Total
ชาย 32.62 %  244
หญิง 67.38 %  504
Total Respondents : 748

1.2 อายุ
  Reponse Percent Reponse Total
ต่ำกว่า 20 ปี 0.13 %  1
20-39 ปี 57.75 %  432
40-50 ปี 41.84 %  313
60 ปีขึ้นไป 0.27 %  2
Total Respondents : 748

2. ระดับการศึกษาสูงสุด
  Reponse Percent Reponse Total
ไม่ได้รับการศึกษา 0.13 %  1
ประถมศึกษา 0.00 %  0
มัธยมศึกษา 0.27 %  2
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา 5.88 %  44
ปริญญาตรี 56.82 %  425
สูงกว่าปริญญาตรี 36.90 %  276
Total Respondents : 748

3. ประเภทผู้เข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  Reponse Percent Reponse Total
บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) 11.50 %  86
บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) 80.61 %  603
บุคลากรของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.61 %  27
ประชาชน 4.28 %  32
Total Respondents : 748

4. วัตถุประสงค์ของการใช้เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  Reponse Percent Reponse Total
สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 70.59 %  528
เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์ 14.04 %  105
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.55 %  49
เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1.34 %  10
เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 4.41 %  33
อื่นๆ 3.07 %  23
Total Respondents : 748


ผลการให้คะแนน
1. ความพึงพอใจด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  5 4 3 2 1 Reponse Average
ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร 35.03%(262) 50.67%(379) 13.50%(101) 0.53%(4) 0.27%(2) 4.20
ความน่าสนใจและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร 30.88%(231) 52.67%(394) 15.24%(114) 1.07%(8) 0.13%(1) 4.13
ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการ 30.61%(229) 45.86%(343) 21.79%(163) 1.47%(11) 0.27%(2) 4.05
การสืบหาข้อมูลได้สะดวก 25.27%(189) 42.78%(320) 28.88%(216) 2.81%(21) 0.27%(2) 3.90
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเปิดอ่าน/การdownload ข้อมูล 28.48%(213) 40.24%(301) 27.27%(204) 3.61%(27) 0.40%(3) 3.93
Total Respondents Average : 4.04

2. ความพึงพอใจด้านรูปแบบ
  5 4 3 2 1 Reponse Average
รูปแบบ/ดีไซน์ของเว็บไซต์ 25.80%(193) 51.74%(387) 21.12%(158) 1.34%(10) 0.00%(0) 4.02
ระบบการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ 28.48%(213) 50.67%(379) 19.39%(145) 1.20%(9) 0.27%(2) 4.06
เมนูต่างๆในเว็บไซต์ใช้ได้ง่าย 25.94%(194) 48.66%(364) 22.19%(166) 2.94%(22) 0.27%(2) 3.97
การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก( Web Links ) 19.52%(146) 49.33%(369) 27.67%(207) 2.94%(22) 0.53%(4) 3.84
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพน่าสนใจ 24.06%(180) 47.73%(357) 25.27%(189) 2.67%(20) 0.27%(2) 3.93
Total Respondents Average : 3.96


ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์
ควรจะแบ่งออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ดีอยู่แล้วค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่าย รูปแบบไม่ซับซ้อน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก็ ดี หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ขอความอนุเคราะห์
แบนเนอร์ของระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ายากมาก เวลาจะแก้หรือจะเพิ่มชื่อเข้ายากมากที่สุด ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารช้ามาก ๆ ๆๆ ๆ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดกระบวนการจัดเลือกได้ดีมากครับ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
บางครั้งก็เข้ายากมากต้องใช้เวลานาน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บางครั้งก็เข้ายากมากต้องใช้เวลานาน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อยากให้มีข้อมูลพื้นฐานของ อปท.ทั้งประเทศ และนำมาประมวลผลในรูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้วย ข้อมูลความทันสมัยครบและข้อมูลสำคัญควรอยู่ในที่ที่หาง่าย เช่น จำนวน อปท.ที่เป็นปัจจุบัน รายชื่อพร้อมที่อยู่ อปท. ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ช้ามาก เนื่องจากเว็บไซด์มีลูกเล่นมากทำให้ใช้เวลาในการโหลดพอสมควร หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอบคำถามสายตรง สถ ช้าที่สุด ให้ตอบด่วน (เร็วกว่านี้) ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือออกช้ามาก ทำมัยไม่ออกพร้อม ข้าราชการ 5 เปอร์เซ้น ถึงลูกจ้างก็ทำงานเหมือนข้าชการหรือมากกว่าข้าราชการอีก ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ และ ระเบียบ พรบ. ควรเรียงให้เป็นหมวดหมู่หาง่ายกว่านี้ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดีมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่างจังหวัดได้รับความสะดวกสบายหลาย ๆ อย่าง หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุงบางรายการที่เชื่อมโยงกันไม่ได้ ชาย 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อย่าให้มี pop up ประชาสัมพันธ์แทรกขึ้นมาตอนเปิดหน้าเว็บ เพราะทำให้การเปิดเว็บเพจสะดุดอย่างมาก ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
หาที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ยาก ไม่พบ ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ปรับปรุง หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ก็ดี ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) -ขอความเป็นธรรม
ไม่มี ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรจัดหมวดหมู่ให้ง่ายขึ้น ต่อการสืบค้น หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรเปิดเผยข้อมูลที่คนส่วนใหญ่(ข้าราชการ สถ.จ.)สอบถามไปยัง สถ. และสถ.มีคำตอบอย่างไร โดยประชาสัมพันธ์ทุกวันอย่างน้อย 3 คำถาม หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่ควรจะนำป้าย แสดงข้อความว่างที่ให้ต้องปิดทุกครั้ง ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดี ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรแยกเป็นหมวดเรื่องเกี่ยวกับอธิบดี...ไม่ต้องโชว์มาก ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) ทุกข้อที่กล่าวมา
ช้า หญิง 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ควรพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ โดยเฉพาะระบบ e-plan ให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น บางครั้งเข้าระบบเว็บไซต์ของกรมฯ ได้ แต่เข้าระบบของ e-plan ไม่ได้ หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) บันทึกข้อมูลรายงานลงในระบบฯ
รูปแบบเดิมมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ช่วยปรับปรุง ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรวดเร็วกว่านี้ ทั้งๆที่บล๊อกเวป อื่นๆ ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังช้าเหมือนเดิม ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานไม่สามารถโหลดได้ ขอให้แก้ไข ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หยากให้มีข้อมูลวันต่อวัน หญิง 40-50 ปี มัธยมศึกษา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่สนใจลูกจ้างประจำเลย ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
โหลดข้อมูลได้ช้า หญิง 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พัฒนาเว็บบร์อดด้านการพัฒนาบุคลากร หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบคืนหน้าหนังสือของส่วนท้องถิ่นหายากไม่สดวกแก่การใช้ ต้องการให้ปรับปรุงหาให้ทุกปีที่ผ่านมา ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถ้ามีคำถามแล้วจะตอบหรือเปล่า ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
มติคณะกรรมการ และหนังสือราชการ มีไม่ครบถ้วน ตั้งแต่ปี 2550 มติ กรรมการไม่มี และหนังสือราชการเรื่องเดิมๆ บางฉบับไม่มี ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดีครับ ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี54
ให้ม้การจัดการหน้าเว็ปไซต์ค้นหาง่าย หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ไม่มีไม่มีอะไร นอกจากชื่นชม ชื่นชอบ และขอขอบคุณที่ให้รับรู้ข่าวสารต่างๆของกรมโดยเปิดเผย โปร่งใส หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก็ดีแล้วค่ะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หากเพิ่มการจัดรูปแบบ มีข้อมูลทีหลากหลายเพิ่มขึ้น ทุกๆด้าน เช่น การปกครอง เกษตร เป็นต้น ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หาหนังสือสั่งการยากมากและระเบียบต่างๆ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขระบบการสืบค้นหาหนังสือราชการกรมฯ ด่วนค่ะ หรือไม่ก็ก็อย่าขึ้นไอคอนสืบค้นเลยค่ะ หาหนังสือราชการไม่ได้เลย หลายเดือนแล้วค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทำไมต้องมี VDO ขึ้นมาด้วยปิดก็ไม่ได้ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
e-plan และ laas ควรเข้าใช้ได้ง่าย ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
ระบบe-plan ม้กเข้าไปใช้งานไม่ได้บ่อยมาก หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การเข้าใช้งานแต่ละโปรแกรมที่ต้องใช้รหัสผ่านมีกำหนดเวลาการใช้งาน log in บ่อยเกินไป ต้องเข้าใช้งานหลายครั้ง หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การลงเนื้อหาที่เราถือปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม บางครั้งค้นหาหนังสือที่ท่านอ้างถึงของกรมแท้ๆ ยังหาไม่พบระเบียบบางตัวเปิดหาไม่ได้ ไม่มี หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ แต่อยากให้ปรับปรุงอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง เพราะมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมwebsite เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่วนนี้ก้ดีมาเเล้วครับ ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ธุระกิจส่วนตัว สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควารปรับปรุงการใช้สี และขนาดตัวอักษร หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บางลิงก์จะล้มบ่อยมาก..ใช้ไม่ได้เลย.. หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรมีรายชื่อของกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน ในแต่ละท้องที่ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การตอบคำถาม หรือข้อหารือ ขอให้มีความชัดเจน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ในการจัดทำ E-plan ของเจ้าหน้าที่แผน ระบบมีเวลาให้น้อยเกินไป ใช้ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง หรืออาจไม่ถึง ระบบจะให้เข้ารหัสใหม่ ทำให้ไม่สะดวก ควรจะปล่อยเวลาให้นานขึ้น หรือไม่จำกัดเวลาก็จะดี หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรุณาแก้ไขระบบการค้นหาหนังสือราชการกรมส่งเสริมกาปรกครองท้องถิ่นด่วนด้วยค่ะ ค้นหาอะไรไม่ได้เลย กรุณาค่ะ กรุณา ขอร้องให้แก้ไขด่วน หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบเดิมจะค้นห้าข้อมมูลง่ายกว่ามาก สะดวกในการค้นหา หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทำไมการเข้าค้นหาข้อมูลหนังสือสั่งการเก่าๆ จึงได้หายากจัง ใช้แบบค้นหา มีแต่ ไม่พบ รบกวนช่วยพัฒนาระบบให้ค้นหาง่ายๆ หน่อยคะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรมีข้อมูลในด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยฌฉพาะสำนักบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรมีเวปเฉพาะครับ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อยากให้มีการตอบกระทู้ ถาม ของ อปท. เพราะ มีแต่ปัญหาร้อยแปดพัน หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบสอบถามไม่มีช่วงอายุของฉัน ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรนำภาพกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุลงหน้าเว็บไซด์ด้วย ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การเข้าสู่ระบบมีความล่าช้ามากๆๆ เพราะรูปในหน้าเว็บใหญ่และรูปเยอะเสียเวลาในการโหลดเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เข้าระบบ e-plan
นำเสนอข่าวสารหลากหลายข้อมูล รูปแบบ สะดวกและค้นหาง่าย(แยกหัวข้อเรื่อง) หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อย่ในเกณฑ์ดี ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สุดยอด ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan และ laas ควรเข้าใช้ได้ง่าย ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1)ช่องที่ให้กรอกอายุมี 40- 50 ปี และ60 ปีขึ้นไป ผมอายุ57 เลยต้องกรอก 60 ปีขึ้นไป ท่าน ผอ.ศส.ครับ ให้ลูกน้องตรวจสอบก่อนเผยแพร่ครับ 2)ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลายเรื่อง ๆ ไม่สามารถดาวโหลดได้ ชาย 60 ปีขึ้นไป สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่งหนังสือให้ทันกำหนดเวลาที่หนังสือออก หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
รูปภาพต่างเยอะไปไหม ทำให้โหลดเว็บช้ามาก โปรแกรม e-plan และ e-laas ช้ามากๆ ปรับปรุงหน่อยครับ ทำเซอร์เวอร์ใหม่ หรือจ้างคนดูแลให้ดีกว่านี้หน่อยครับ เข้าคีย์งานทีไรได้นิดเดียวก็ต้องหยุด ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรแยกหมวดหมู่หนังสือราชการให้ค้นหาง่ายๆ หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อยากให้ระบบสารสนเทศเช่น ระบบe-plan รวดเร็วกว่านี้ หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์
หนังสือราชการล่าช้า ไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น่าจะลงข้อมูลหนังสือให้รวดเร็ว จะรบกวนให้ท่านส่งหนังสือเกี่ยวกับการปรับวุฒิตัวใหม่มาให้เนื่องจากเดือนเมษ-ต.ค. จะสิ้นปีงบประมาณอยู่ หากทางแต่ละส่วนราชการดำเนินการไปก่อนต้องมาคอยตกเบิกอีก หนังสือของกรมออกช้ามาก หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ขอความอนุเคราะห์
ข่าวพาดหัวควรให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข่าวการเมือง อ่านวันที่ ๙ เป็นข้อมูลวันที่ ๓ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่อยู่แล้วไม่ขอเสนอแนะครับ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอให้เสนอแนะข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการเยอะบางเรื่องหาไม่เจอ นอกจากเรียงปี น่าจะแยกกระทรวง เช่น มหาดไทย สาธารณสุข การคลัง พัฒนาสังคม หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักกองต่างๆ รวมทั้ง อปท.ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลหรือยกย่องเชิดชู รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อยากให้ตอบคำถามสายตรงแบบรวดเร็วและชัดแจ้ง หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบค้นข้อมูล โดยเฉพาะในช่องให้สืบค้น ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้ลงข่าว มติ ก.กลาง ให้ทันเวลา หลังมีมติ ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อไรจะได้ 5 เปอร์เซ็น อภิสิด ไห้ 5 เปอร์เซ็น แต่ยิ่งลัก ไห้ 15000 ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่มี หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น่าจะมีข้อซักถามของแต่ละ อปท.ที่เกี่ยวกับความรู้ ข้อทักท้วง แนวทางปฏิบัติ แจ้งเวียนให้ทราบทุก อปท.ให้เป็นแนวทางเดียวกัน หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การหาข้อระเบียบกฎหมาย ยังอยากอยู่อาจเพราะมีหลายฉบับ ไม่รู้ว่าฉบับเต็ม หรือ เฉพราะฉบับแก้ไข เช่น พรบ เทศบาล หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรเพิ่มเติมรายงานการประชุม ก.กลาง ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรปรากฎไว้ด้านบน ที่เห็นได้ชัดเจน ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
อยากได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี พนักงานเอกชน สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบค้นหนังสือราชการเรื่องเก่ายังทำได้ช้า ควรปรับปรุงในส่วนนี้ำ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุง หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
น่าจะปรับปรุง ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) -ขอความเป็นธรรม
มุม กจ.ควรนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ด้านต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกสัปดาห์ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการสืของกรมฯ ของเดิมสามารถสืบค้นได้ดีอยู่แล้วแบบใหม่ค้นหายาก และไม่สะดวกบค้นหนังสือและระเบียบ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดี ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าวขอให้อับเดตให้ทันเหตุการ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) ทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อมูลน้อย หญิง 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การเสนอข้อมูลข่าวสารบางเรื่องช้าไม่ทันกระทรวงอื่นๆ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบค้นหนังสือย้อนหลัง 3 ปีเข้าถึงยากมากค่ะ ควรมีชองใส่วันที่หรือเลขท่ีของหนังสือเพื่อให้งายต่อการสืบค้น ขอบคุณค่ะ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่สนใจลูกจ้าง...สนใจแต่ตำแหน่งข้าราชการเท่านั้น ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมนูสายตรง สถ จนท ตอบคำถามเหมือนขี้เกียจตอบ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลการถ่ายโอน งบประมาณลงจังหวัดเละกลุ่มจังหวัด เเละงบอุดหนุนเฉพาะกิจ/อีกทั้งกรณีย์เร่งด่วน ไม่เห็นลงในเว็บของกรมส่งเสริม เพราะสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจอีกทั้ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540ก็บอกไว้ชัดเจน หรือให้เข้าไปดุได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ธุระกิจส่วนตัว สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เครื่องมือ ในการสืบค้นหนังสือเก่า ของ กรม ฯ ดีอยู่แล้ว และง่ายต่อการค้นหา สำหรับปัจจุบัน ทำให้การค้นหาดูยากและซับซ้อนสำหรับผู้ใช้งาน แต่ผู้ออกแบบอาจจะรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพ ผู้ใช้งานปวดหัวครับ เครื่องมือ ตัวเลือก ต่าง ๆ มากมายเกินไป ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่องร้องเีรียน ถ้าร้องแล้วจะแก้ไขให้หรือเปล่า ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
การตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ล่าช้า โดยปกติการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน หากเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบคำถามในเว็ป เจ้าหน้าที่คนอื่นก็สามารถเข้ามาเปิดดูได้ หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
การเปิดเผยข้อมูล ยังเป็นความลับอยู่อีกมากครับ ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี54
ไม่มีการลงข้อมูลมติ ก.ต่างๆ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ควรให้ความสำคัญกับการตอบปัญหาที่ถามเข้าไปมากๆหน่อย เพราะถ้าไม่มีปัญหาคาใจเขาคงไม่ถามไป แต่กรมกลับไม่สนใจตอบคำถามอย่างรวดเร็ว จึงไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนั้น ๆ ระบบทันสมัยแต่คนไม่พัฒนา หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ก็เป็นที่น่าสนใจดีน่ะค่ะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการสืบค้นได้ยาก ต้องรู้ชื่อหนังสือ เลขที่ด้วย ถ้ารู้แล้วจะมาสืบคืนทำไม หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรมี หัวข้อร้องเรียน - ร้องทุกข์ แจ้งการทุจริต และปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ที่น่าจะพิจารณาเสนอแก้ไข เป็นต้น ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ดีอยู่แล้วครับแต่อยากรู้ว่าการใช้เงินของ อปท.มีการติดตามตรวจสอบหรือไม่เห็นเอาว่าเอาค่า com ต่อโครงการ 30 % เลย ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หาแผนไม่ค่อยพบ ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
ไม่มี หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่าง รูปแบบ งานที่เกี่ยวกับการทำงานของ กรมที่ให้ อบต. เทศบาล ปฏิบัติน่าจะเอาลงเพื่อให้สืบคน ค้นหาวยดูเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เรื่องเดียวกันแต่ปฏิบัติไม่เหมือนกัน กรมควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องการให้มีการลงมติ ก.กลาง ทุกเดือนทีมีการประชุมแล้วเสร็จ และอยากให้มีการจัดหมวดหมู่ของระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย และดูน่าสนใจ เช่น น่าจะมีการลิงค์ข้อมูลด้านกฎหมายได้มากกว่านี้ ฯลฯ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่วนด้านนี้ยังขาดความชัดเจนครับ อย่างส่วนของ สจง.ไม่เห็นเอามาลงในเว็บของกรม หรือในเว็บของสำนักงานจังหวัดด้วยครับ ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ธุระกิจส่วนตัว สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือบางประเภทไม่ปรากฏ เช่นงานบุคลากร หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีการนำเสนอดี ขอให้มีความต่อเนื่อง หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวดเร็วเป็นที่น่าพอใจ แต่หนังสือมาถึงจังหวัดมาถึงท้องถิ่นช้ามาก บางทีเลยกำหนดเวลา เนื่องจาก อปท.บางแห่ง อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ค่อยได้ บางทีก็เสียเป็นเดือน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพิ่มความเร็วในการดาวโหลดข้อมูล ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบค้นหน้งสือราชการ อยากให้ง่ายกว่านี้ บ้างครั้งหาหนังสือราชการไม่เจอ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีข้อมูลหลากประเภท ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทำไมเบอร์ของกรมถึงไม่มีคนรับเลย เฉพาะเวลาที่ต้องการทราบความแน่ชัดของข้อมูลถึงได้โทร รบกวนปรับปรุงเรื่องนี้ด้วย หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตั้งแต่ปี 2551 ไม่ Update หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี พนักงานธนาคาร สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบค้นหาข้อมูลข่าวใน พรบ/พรก.ระเบียบ/ประกาศ ยังไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการอ้างอิง ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
good ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หาแผนไม่ค่อยพบ ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
ขอให้อัพเดตระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการ เรื่องตัวเล็กมาก / แจ้งฝีกอบรมต่าง ๆ ของสถาบัน ควรแยกหมวดไม่ควรลงหนังสือสั่งการเพราะมีมากเกินไป /สืบค้นหนังสือสั่งการ ควรทยอยลงให้ครบทุกปี และทุกเรื่อง หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. หนังสือราชการบางฉบับ ลงไว้แล้ว พอกลับมาค้นหาอีกรอบ ปรากฏว่าถูกลบออกไป 2. มติ ก.ทั้งหลาย ไม่มีการอัพข้อมูลเลย ไม่ทราบว่าไม่มีการลงมติใดๆ เลยเกือบตลอดปี 54 ใช่หรือไม่ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
การนำเสนอข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ดี ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
อยากให้ทางกรม ช่วยทำfeed ข่าวหนังสือราชการ ที่สามารถนำไปติดลงบนหน้าเว็บได้ ซึ่ง ทางอปท.จะได้นำไปติดไว้ที่หน้าเว็บเพื่อดึงข่าวจากกรมโดยตรง ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอให้ลงหนังสือสั่งการ รายงานการประชุมก กลาง ที่เป็นปัจจุบันด้วย เพื่อจักได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
อยากให้ลงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ หนังสือสั่งการอย่างรวดเร็วเพื่อทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ปฎิบัติอยู่ก็รวดเร็วดีมากแล้ว (ชม) หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์
ดีทุกอย่างครับ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรจัดเฉพาะด้าน ในแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ก็โอเคดีอยู่ครับ แต่คววรมีภาษาอังกฤษด้วย เอาเฉพาะที่สำคัญๆ ก่อนก็ยังดี ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดตามกลุ่มงาน ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอให้รูปแบบน่าสนใจ มากกว่านี้ หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรทำเว็บให้รูปแบบ simple แต่ classic ไม่ต้องเล่น Flash มาก เพราะทำให้ช้า และเครื่องที่ใช้เน็ตความเร็วต่ำ เปิดอ่านช้ามาก ๆ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ปรับปรุง หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดี ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) -ขอความเป็นธรรม
จัดรูปแบบ หน้าเวปไซต์ ให้เล็กลง หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดีแล้ว หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สวยกว่าแบบเดิม ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรับปรุงบางส่วน ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดี หญิง 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายตรง สถ.มีโลโก้กรมฯอยู่ด้านล่าง ซ้ายมือ ทำให้อ่านตัวหนังสือไม่สะดวก หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรสนใจลูกจ้างบ้างเข้าจะตายแล้วไม่มีอัตราบรรจุใหม่เลย ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
น่าจะมีการแยกหนังสือโอนเงินรายได้ให้ อปท.ต่างหาก จะได้สะดวกในการค้นหาง่ายขี้น หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในส่วนบล๊อกของหนังสือราชการ ที่มีตัวหนังสือสีน้ำตาล และพี้นสีเหลือง ทำให้อ่านยากไม่สดุดตาเปลี่ยนเป็นพื้นสีฟ้าน่าจะสวยนะคะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่ชอบอบรมบ่อยมากที่สุด ของประเทศไทย ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
เข้าถึงได้อยาก ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีค่ะดีแล้ว หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอักษรควรใช้สีสันสดใสและใช้แบบตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่ายกว่านี้ค่ะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ควรให้มีที่หลากหลายครบถ้วนทุกๆด้าน ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
สวยดีครับข้อมูลใหม่ๆด้วย ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรจัดหมวดหมู่ต่างหาก ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
ไม่มี หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
น่าจะมีเมณูที่หาได้หลากหลายแยกแยะเป็นหมวดหมู่ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพข่าวกิจกรรม อยากให้ทำให้น่าสนใจมากกว่านี้ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบเดิมดีกว่า หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบเดิมดีแล้ว แต่ให้เน้นในหัวข้อข่าวสารอปท. และหนังสือราชการ สถ. หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบที่เป็นอยู่ ดีมาก หากเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ ชวนให้ผู้สนใจเข้าค้นหา ควรจะเปลี่ยนรูปแบบปีละ 1 ครั้ง (หากว่ามีค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป) หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
good ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรจัดหมวดหมู่ต่างหาก ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การสืบค้นข้อมูลด้านหนังสือ สถ.เก่าทำได้ยากมากค้นยากหาไม่ค่อยได้ ช่วยปรับปรุงด้วยค่ะ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบ่งหนังสือสังการ หนังสือระเบียบ เป็นหมวดหมู่ หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
รูปแบบสวยงาม แต่เน้นรูปภาพไปไหม ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์
ควรมีเจ้าหน้าคอยแนะนำหรือให้คำตอบในเมนูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
หนังสือราชการย้อนหลัง ทำได้ยากมาก บางทีก็ไม่ได้ ควรหาวิธีที่สั้น กระชับ รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย บางครั้งงานเร่งด่วน อ้างอิงหนังสือเรื่องเดิม ค้นหายากมาก บางครั้งค้นหาโดยใช้ข้อความสำคัญ จะเชื่อมโยงของ อปท.อื่น ๆ แทนที่จะหาได้จาก กรมโดยตรง ขอบคุณครับ ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 ส.ค. 54 โทรศัพเข้าไปส่วนการศึกษของกรมมีผู้ชายในส่วนรับโทรศัพท์ พูดจาแย่มากไม่รู้เป็นนิสัยส่วนตัวหรืออารมเสียควรพูดจาให้ดีหน่อยถ้ารู้คงไม่โทรไปถามข้อมูลหรอกไม่น่าจะอยู่ในกรมเลยนิสัยแบบนี้ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้ลงหนังสือราชการทุกวันที่มีหนังสือส่ง ชาย 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การตอบปัญหามักตอบไม่ชัดเจนให้ผู้ถามคิดหาคำตอบเอง และช้ามาก บางคำถามไม่เคยได้รับคำตอบในฐานะเป็นผู้ดูแล อ.ป.ท.ควรมีความจริงใจมากกว่าที่จะบอกแต่ว่าทำไม่ได้ และควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนให้อ.ป.ท.มีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการที่สังกั ก.พ. หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ปรับปรุงเพิ่มสวัสดิการให้บุคคลากรในองค์ให้มากกว่านี้เหมือนส่วนกลางเขาบ้าง ก็ข้ารากชารลูกจ้างเหมือนกัน เอาอะไรมาวัดไม่เท่ากันตรงไหน หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อเเจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
สิทธิประโยชน์ของพนักงานลูกจ้างน่าจะให้เหมือนข้าราชการส่วนกลางเขาได้แล้ว ล่าสมัยจัง อะไรท้องถิ่นมาทีหลังทุกที ท่านผู้ใหญ่ช่วยดูให้หน่อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ คนท้องถิ่นทำงาน เต็ม 100 อยุ่แล้ว ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) -ขอความเป็นธรรม
การเข้าสู่เว็บไซด์ของ สถ.ไม่ต้องมีรายการผ่านสิงห์ได้ไหม (สิงห์ สถ.ถูกนักการเมืองตีขา ตีหัวจนสติแตกหมดแล้ว) จะต้องทำให้มันยุ่งยากทำไม ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรตอบข้อซักถามทางเวปไซค์ให้มากกว่านี้ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาระเบียบในการปฏิบัติงาน
สอบถามกรณีเงินเพิ่ม 5%ของลูกจ้างประจำเมื่อไหร่จะคลอดครับผมหรือว่าไม่ได้แล้วครับ ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารงานบุคคล เช่น เลื่อนระดับ สถ.ดำเนินการล่าช้ามาก หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องการสืบค้นข้อมูลหนังสือราชการเก่าๆหายากไปนิด และบางครั้งก็หาไม่พบ หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการสืของกรมฯ ของเดิมสามารถสืบค้นได้ดีอยู่แล้วแบบใหม่ค้นหายาก และไม่สะดวกบค้นหนังสือและระเบียบ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อยากให้มีวยุออนไล หรอื คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับกรมบ้าง ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีเวปบอร์ดไม่ใช่มีไว้เฉยๆให้มันเคลื่อนไหวบ้าง...โดยเฉพาะสายตรง สถ.คนในกรมก็มีความรู้มากช่วยเขาเอาบุญบ้างตอบให้ด้วย ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) ทุกข้อที่กล่าวมา
เหตุผลในการบล็อคทุกเวบไซค์ บางทีต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถทำได้ ไม่เปิดโลกวิสัยทัศน์กับข้าราชการในกรม จะเปิดให้เฉพาะบางคนเท่านั้น ไม่น่าจะต้องเสียค่าเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตถ้ามีแล้วใช้ได้เพียง แค่เวปกรม หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
วางแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เวลาหาจะได้เร็ว หญิง 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรมีนักกฎหมายดูแลข้อมูลการถามตอบ บนเว็ปไซค์ ประจำสัปดาห์ ถ้าเรื่องไหนตอบไม่ได้ ก็บอกด้วย บางทีทำให้รอนาน จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเวลาอันควร การโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่กรมฯ มักไม่ได้คำตอบ และโทร.ไม่ติด ควรปรับปรุงอย่างแรง หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ไม่ตอบคำถามของผู้ถาม บ้างคำถาม และไม่แนะนำ ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การค้นหาหนังสือราชการย้อนหลังยากมาก หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บางครั้งเข้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยากมาก เนื่องจากโหลดหน้าแรก(หน้าเมนู) ช้ามาก หญิง 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่องร้องเรียน อบต.ทุจริตกันมากมาย แล้วใครทำอะไรได้ ฟอกเงินกันน่าดู จ้างชาวบ้านมาเปิดบัญชี จ้างมาจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็เบิกกันกระจาย ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี ธุระกิจส่วนตัว เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
อยากให้มีผู้รับผิดชอบเข้ามาตอบปัญหาในเว็บบอร์ด หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การ download หนังสือบางครั้งใช้เวลานานมากและบางครั้ง ก็ download ไม่ได้ ทำให้ต้องใช้เวลามากในการเข้าดูข้อมูล หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ไม่สามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับการหารือวุฒิการศึกษา หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ไม่มีค่ะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการควรจำแนก เช่น ครู(กองการศึกษา) คลัง ช่าง หมอ สป(สำนักปลัด) วิชาการ และ สวัสดิการสังคม ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่สามารถให้ความกระจ่างในด้านการตอบคำถามในปัญหาในการปฎิบัติงานระเบียบกฎหมายต่างๆของพนักงานท้องถิน ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ต้องการให้มีการลงหนังสือราชการทุกฉบับ และให้ลงหนังสือหารือของ อปท.ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน และต้องการให้อัพเดท กฎหมาย หรือ ประกาศ ก. หรือ ระเบียบต่าง ๆ ที่ออกใหม่ อย่างสม่ำเสมอ ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3/10 ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
ไม่มี หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าวกิจกรรมควรทำให้อยู่ในแบบคลิกเข้าไปดูไม่ไช่ตอนนี้ที่เปิดทีไรขึ้นมาทุกที ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรตอบคำถามให้ทันเหตการณ์ปัจุบัน เช่น การเปิดสอบภาคก.ของกรม ชาย 20-39 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคลากรของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ หนังสือสั่งการ ตัวอย่าง วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ นำมาลงให้ครอบคลุมมากกว่านี้ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาล ทำไมไม่มีกองสวัสดิการสังคมทุกที่ ทั้งที่ภาระหน้าที่งานเยอะมาก ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบน่าสนใจ แต่ถ้าหากปรับปรุงหรือรูปแบบหน้าเวปบ้างก็จะทำให้น่าสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมมากขึ้น หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บางงานที่ได้รับแจ้งผ่านหนังสือราชการว่าให้แสดงความคิดเห็น ให้ศึกษาได้ผ่านทางเวปไซด์ แต่มาดูจริงๆหาไม่ได้เจอ เจอแล้วเจ้าไม่ได้ลิงก์ไม่ได้ก็มี อยากให้ปรับปรุงและดูแลระบบด้วยคะ หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
- ในการค้นหาหนังสือราชการ ค้นหาค่อนข้างยาก - การกรอกข้อมูลรายงานกรมฯ พอทิ้งช่วงเวลา จะต้องเข้าเมนูและกรอกรหัสผ่านใหม่ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อกรอกขัอมูลรายงานส่งกรม ติดตามงานและค้นหาหนังสือราชการกรมฯ
ควรให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างบ้าง (ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว) เช่น เงินเดือน ฯ ผลประโยชน์ต่าง ๆ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อปรึกษา/ขอข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ในการสืบค้นหนังสือราชการฉบับเก่าสืบค้นยาก สอบถามรายละเอียดมากเกินไป เนื่องจากเป็นหนังสือเก่าผู้สืบค้นจึงไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้ จึงไม่ค่อยจะมีประโยชน์มากนัก ควรจะจัดทำให้สามารถหาได้ง่ายขึ้นกว่าปัจจุบัน หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบใหม่ดูยากมาก เปลืองเนื้อที่หน้าเว็บ ทางด้านขวาโล่งเกินไป กว่าจะถึงหัวข้อข้อหนังสือราชการ สถ.ต้องเลื่อนแถบลงมาเกือบสุดหน้าเว็บ แบบเดิมดีแล้วค่ะ หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่วนมากเวลามีข้อมูลข่าวสารต่าง ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ จะถามเฉพาะเพื่อน ด้วยกันไม่มีหน่วยงานกลางในด้านนี้ฝากนำเรียนท่านผู้อำนวยการชนินท์ด้วยนะครับเพราะท่านคือความคาดหวังของคนท้องถิ่นในทุกทุกเรื่องครับ ชาย 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เว็บช้า ชาย 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
ควรมีมาตรฐานในการสอบเลื่อนระดับ การสอบนักบริหารฯ สรุปงานบุคคลควรให้ส่วนกลางดำเนินการ เช่น มาตรฐานของข้าราชการ ก.พ. หญิง 40-50 ปี ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพิ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเกษตร แสดงการวิเคราะห์ด้วย ที่ทันสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การค้นหนังสือ หายากมาก ทำรูปแบบใหม่ได้ใหมคะ เพราะการค้นหาทุกวันนี้ หายากมาก หญิง 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เยี่ยม ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3/10 ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ทำงาน eplan
- หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- หญิง 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan บันทึกได้ช้า บางทีก็เด้งออกจากระบบเอง หญิง 20-39 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) บันทึกข้อมูลระบบ e-plan
- หญิง 40-50 ปี สูงกว่าปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คลังหนังสือค้นหายาก เช่นจะหา ปี 51 ลงไปดูในคลังไม่มีช่วงให้ค้นหา ชาย 40-50 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สืบค้นหาหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพรวมดี แต่ช้ามาก ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) เพื่อสืบค้น/ติดตามข่าวสาร-ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเว็บ อี plan ไม่ได้ทำงัยดี แล้วจะรายงานงัย อบต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ชาย 20-39 ปี ปริญญาตรี บุคคากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) สอบถาม