ผู้ประสานงานโครงการ นายสำเนียง สิมมาวัน และ นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔ อีเมล์ rspg_dla@dla.go.th