ทะเบียนคุมข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

โดยสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

banner1
ประเภท
ข้าราชการ
ตำแหน่งที่
รับบำนาญ
จำนวน
(ราย)
เงินบำนาญ เงินเพิ่ม 25%
เงินกองทุน
เงินอุดหนุน เงินกองทุน
ขรก.อบจ. 822 1,773,520.38-139,958.61
พ.เทศบาล 6,838 150,337,724.64 - 34,070,988.46
พ.อบต. 4 167,859.65 - -
เมืองพัทยา 98 2,163,351.41 - 478,210.31
ครู ผลรวม 7,762154,442,456.08-34,689,157.61
ขรก.อบจ. 679 18,212,766.77 - -
พ.เทศบาล 194 5,324,671.05 - -
พ.อบต. 28 735,892.43 - -
ครู (ถ่ายโอน) ผลรวม 901 24,273,330.25 - -
ขรก.อบจ. 1,105 - 24,996,242.65 5,224,208.35
พ.เทศบาล 5,329 - 100,692,573.88 19,839,386.74
พ.อบต. 224 - 3,421,279.10 104,582.05
เมืองพัทยา 48 - 1,186,889.40 234,700.52
ตำแหน่งอื่น ผลรวม 6,706 - 130,296,985.03 25,402,877.66
ขรก.อบจ. 209 3,159,108.31 582,516.83 -
พ.เทศบาล 169 2,403,392.00 557,982.10 -
พ.อบต. 77 928,663.59 174,883.86 -
ตำแหน่งอื่น(ถ่ายโอน) ผลรวม 455 6,491,163.90 1,315,382.79 -
รวมทั้งสิ้น 15,824 185,206,950.23 131,612,367.82 60,092,035.27