แบบรายงานการประเมินมาตรฐาน อปท. (คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ)

คู่มือการเข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูลการประเมินตนเองทางอินเตอร์เน็ต

เข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูลการประเมินตนเองทางอินเตอร์เน็ต


ถ้ามีปัญหา ข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
โทร. 08-0527-5335, 08-0527-6116, 08-0527-6226 และ 08-9799-1207