ซักซ้อมแนวทางเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

  แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน

  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป