การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  การดำเนินงานด้านเด็ก

  การวิเคราะห์ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

  สิทธิเด็กและแนวทางการดำเนินการแบบสหวิทยาการ