คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

 

 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0219/ว 389 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550  เรื่อง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน

 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0219/ว 349 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549  เรื่อง การเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านตู้นายกฯ ทักษิณ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของจังหวัด

 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 3 ลงวันที่ 4 มกราคม 2549  เรื่อง แนวทางการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

 5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.2/ว 2393 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548  เรื่อง การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 6. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0104.33/ว 6812 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.5/ว 2249 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 49 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548  เรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 1548 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548  เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง

10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 2193 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว 1791 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547  เรื่อง ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยเคร่งครัด

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.5/ว 1707 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

13. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.2/349 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2547  เรื่อง ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยเคร่งครัด

14. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 3236 ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 เรื่อง การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์

15. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547   เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน เรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0205.3/ว 3032 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการ/การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ และการแจ้งเตือนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

17. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0205.3/ว 2904 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547  เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียนในระดับจังหวัด

18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ว 2184 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547  เรื่อง การส่งสำนวนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาใช้มาตรการยึด อายัดทรัพย์

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.3/ว 831 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

20. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 1687 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2547  เรื่อง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.1/ว 621 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547  เรื่อง การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804/ว 1219 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

23. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.3/ว 3087 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

24. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1861 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2546     เรื่อง มาตรการและแนวทางการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

25. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 583 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546  เรื่อง การพิจารณาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติการณ์การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

26. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5/ว 389 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

27. หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.1/ว 831 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2545  เรื่อง การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0318/ว 766 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล

29. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว 140 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2544   เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ

30. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.2/ว 1878 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543   เรื่อง การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ

31. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว 2417 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

32. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1311  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542  เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

33. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 31 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542  เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

34. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0208.3/ว 207 ลงวันที่ 25 มกราคม 2542  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

35. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน เรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

36. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท 0208.3/ว 102 ลงวันที่ 17 กันยายน 2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ

37. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ด่วนมาก ที่ มท 0208.3/ว 122 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2540  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ

38. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.3/ว 3576 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

39. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0208.3/ว 2735 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2540  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

40. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท 0208.3/ว 083 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2540  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

41. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0209/ว 2064 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2537  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

42. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204/ว 1313 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2524  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

43. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1309/ว 614 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2524     เรื่อง การแก้ไขปัญหาร้องเรียนและเดินขบวน

44. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 1309/ว 1599 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523  เรื่อง การแก้ไขปัญหาร้องเรียนและเดินขบวน

45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 568 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2513  เรื่อง การปรับปรุงงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

***************************************