>> สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง
๒. เทศบาล ๒,๔๖๙ แห่ง
        เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง
        เทศบาลเมือง ๑๙๒ แห่ง
        เทศบาลตำบล ๒,๒๔๗ แห่ง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๓๐๓ แห่ง
๔. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ๒ แห่ง
 รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๐ แห่ง

  สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ   ข้อมูลรายชื่อ อปท.

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
รวบรวมโดย : กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น