ยินดีต้อนรับสู่มุมแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคล : Welcome to HR Corner
   
ผู้บริหาร
ค่านิยม สถ. "ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง"


นางสาวอโรชา นันทมนตรี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รวมเรื่องน่าสนใจ


ข่าวสารใหม่


การดำเนินการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9
ตรวจสอบผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2556

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

การผลิตของที่ระลึกเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สถ.
 รายละเอียดและใบสั่งจองอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) และ เสื้อแจ็กเก็ต

ข่าวสารอื่นๆ คลิกที่นี่
เรื่องน่าสนใจ

การทดลองปฏิบัติราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่)
การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบคำขอฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลฐานบุคลากรภาครัฐ
แบบฟอร์มต่างๆ (รับรองเงินเดือน,รับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ,)ยินยอมให้หักเงินเดือน
การกำหนดชื่อตำแหน่งและชื่อย่อในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รอง.อสถ.ปฏิบัติราชการแทน อสถ.
การแต่งตั้งเลขานุการ ก.กลางใหม ่
การกำหนดกลุ่มภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข่าวสารอื่นๆ คลิกที่นี่
ประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม)

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
คลังหนังสือเวียน
หนังสือเวียน กจ.
หนังสือเวียน สถ.
หนังสือเวียน ก.พ.

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สถ.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สถ.

ข่าวกิจกรรม

 

 

 
 

 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1203-4, 02-243-6636,02-241-9012
โทรสาร 02-243-6637 E-mail Address- HRThailocal@gmail.com
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 26 เมษายน 2556 (ครั้งที่ 5 ปี 2556)