กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

download หลักเกณฑ์ / แบบฟอร์มต่าง ๆ
กลับหน้าหลัก
 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป)
- แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
- แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
- แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
- แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
- แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แบบคำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัคิหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
- แบบคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
แบบฟอร์มอื่นๆ
- แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาทำงาน
- แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ( ผ่านสิทธิ)
- แบบคำร้องหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
คู่มือ/แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล