กองคลัง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographic
  Flowchart
  การจัดการความรู้ (KM) กค.
  เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินและส่งคืนเงินในช่วงปลายปีงบประมาณ
  รายงานการเงินประจำปี
  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลัง
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ Covid-19
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  44213
     ตั้งแต่วันที่ 17/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กค.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กค.
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 32    12 พฤษภาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 30-31    10 พฤษภาคม 2566
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2    20 เมษายน 2566
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15    30 มีนาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25    28 มีนาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8