กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คู่มือการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
  infographic
  โครงสร้าง
  การบริการประชาชนแบบ One Stop Service
  การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สาระน่ารู้เพิ่มเติม ทถอ.
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถ.
  การจัดการความรู้ (KM) ก.พ.ร.สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหาร มท.)
  ข้อมูลการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  การประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
  แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจและการพัฒนากระบวนงาน
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  76542
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน    26 เมษายน 2567
สรุปประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567    29 มีนาคม 2567
รายงานผลการศึกษา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร    18 มีนาคม 2567
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนภูมิภาค)    13 มีนาคม 2567
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง)    13 มีนาคม 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8