กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  งานสำคัญตามนโยบาย ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  หนังสือข้อมูลสำคัญของ มท.
  คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้านการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น (P-PAT)
  การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) รอบการประเมินที่ 2/2566
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถ.
  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
  การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) รอบการประเมินที่ 1/2566
  รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  การจัดทำหนังสือข้อมูลสำคัญของ มท.
  ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  การจัดการความรู้ (KM) กยผ.
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ฐานข้อมูลบุคลากร กยผ.
  infographic กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับสำนัก/กอง
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติราชการ สถ.
  แผนปฏิบัติราชการ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  เเบบรายงานผลการดำเนินงานเเละการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของ สถ.
  ฐานข้อมูลทิศทาง สถ.
  ฐานข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายใน สถ.
  ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สถ.
  ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถ.
  ข้อมูลเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อมูลสรุปเเผนยุทธศาสตร์
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ข้อมูล QR Code ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  28482
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กยผ.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
กยผ.
การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ สถ.    28 กันยายน 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สถ. ครั้งที่ 1/2566    25 กันยายน 2566
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน    6 กันยายน 2566
การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566    23 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สถ.    22 สิงหาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8