กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 20765
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขยะและกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 - 14.00 น. นายภูมิ ปฏิสันถาวร หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขยะและกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชรโนทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

(5 พฤษภาคม 2567)

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนผ่านอาคารคาร์บอนต่ำแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1/2567  
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษาภาคม 2567 เวลา 9.00 - 13.00 น. นางสาวอารยา ทองเสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนผ่านอาคารคาร์บอนต่ำแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องพญาไท3 ชั้น6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไทย กรุงเทพฯ

(5 พฤษภาคม 2567)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
เร่งรัดการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับการทวนสอบรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76จังหวัด)    9 พฤษภาคม 2567
การมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก "นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก" ประจำปี พ.ศ. 2567    9 พฤษภาคม 2567
เร่งรัดการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับการทวนสอบรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76จังหวัด)    9 พฤษภาคม 2567
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    2 พฤษภาคม 2567
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน    1 พฤษภาคม 2567
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8