กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  101089
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

(3 มีนาคม 2566)

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)   

(23 กุมภาพันธ์ 2566)

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ   

(22 เมษายน 2562)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น   

(20 มีนาคม 2562)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิการเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนปลัดองค์การบขริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิการเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนปลัดองค์การบขริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 76
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8