กลุ่มตรวจสอบภายใน

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  Infographics
  กฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม
  แผนการตรวจสอบ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  หมวดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  หมวดการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
  หมวดการตรวจสอบด้านการบัญชี
  หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  หมวดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  หมวดค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
  หมวดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  หมวดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  KTB/EDC
  การจัดซื้อจัดจ้าง
  พัสดุครุภัณฑ์
  ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID - 19
  การควบคุมภายใน
  เงินทดรองราชการ
  รถราชการ
  GFMIS token key
  คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  การบริหารการเงินการคลัง
  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
  ช่องทางการให้บริการคำปรึกษา
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  50385
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กตภ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กตภ.
ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (ส่วนกลาง)    17 กรกฎาคม 2567
ขอความร่วมมือพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (ส่วนภูมิภาค)    17 กรกฎาคม 2567
สรุปประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66)    6 มีนาคม 2567
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    6 ธันวาคม 2566
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA.)    1 ธันวาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8