กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  73950
     ตั้งแต่วันที่ 16/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
:การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 - 22/12/2565
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 3612 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565]
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4223 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565]
    [1.[PDF] ตัวอย่างร่างประกาศ_ม.10_ว.1]
    [1.[Word] ตัวอย่างร่างประกาศ_ม.10_ว.1]
    [2.[PDF] ตัวอย่างร่างประกาศ_ม.13 (1)]
    [2.[Word] ตัวอย่างร่างประกาศ_ม.13 (1)]
    [3.[PDF] ตัวอย่างร่างคำสั่ง_ม.16_ว.1]
    [3.[Word] ตัวอย่างร่างคำสั่ง_ม.16_ว.1]
    [4. คำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565]
    [5. หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565]
    [6. สื่อ "ราชการยุคใหม่ รวดเร็ว ฉับไว?ติดต่อได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์"]
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 384 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566]
    [การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565]
    [1. เอกสารนำเสนอ สำนักงาน กพร.]
    [2. เอกสารนำเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ]
    [3. เอกสารนำเสนอ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี]
    [4. เอกสารนำเสนอ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่]
:ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม - 21/12/2565
    [กำหนดการ "Clinic พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"]
    [Clinic พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565]
    [ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "คลินิก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2"]
    [ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "คลินิก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3"]
    [ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "คลินิก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4"]
:รายชื่อหน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจสถานะการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว    30/08/2566
    [รายชื่อหน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจสถานะการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว]
:ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 10/02/2566
    [ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 10 มกราคม 2566]
    [ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น]
:การส่งอีเมลหรือติดต่อราชการของประชาชนตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 - 01/02/2566
    [วิธีการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบยืนยันตัวตน)]
    [วิธีการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การติดต่อราชการทางอีเมล]
:เวทีสัญจร 4 ภาค - 24/01/2566
    [เวทีสัญจร 4 ภาค]
    [เวทีสัญจร 4 ภาค รอบถ่ายทอดสด]
:การยื่นคำขอหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 - 19/01/2566
    [ข้อดีหรือประโยชน์ การยื่นคำขอหรือติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์]
:การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 - 18/01/2566
    [การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564]
    [หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0806.3/ว 2341 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564]
:การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน - 06/01/2566
    [การใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงิน]
:ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 - 05/01/2566
    [7 ขั้นตอน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ "ทำอย่างไรให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"]
:มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ - 21/12/2565
    [มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ]
    [PTT มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ]
    [ร่างคู่มือแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ-?-ขั้นต่ำ-Email_v0.5]
:แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 - 11/11/2565
    [1.แนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565]
    [แผนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ]


    

ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8