สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  แบบฟอร์มในการยื่นขอรับ เงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ
  ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารออมสินที่คิดให้แก่บุคคลทั่วไปในปีนั้นๆ (ใช้ในการคำนวณการส่งคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง)
  รหัสหน่วยงานของ อปท.
  ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และตัวอย่างคำสั่งจ่ายต่างๆ
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  สำนักงาน ก.ฌ.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  240658
     ตั้งแต่วันที่ 01/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.กบท.
หนังสือ/บทความ
infographic เงิน ช.ค.บ

infographic เงิน ช.ค.บ
  

(11 มีนาคม 2564)

หนังสือราชการ
สน.กบท.
ขอความร่วมมือแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    13 มีนาคม 2567
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตื 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด    4 มีนาคม 2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ    12 กุมภาพันธ์ 2567
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    24 ตุลาคม 2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    28 กันยายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8