กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ สถ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ ...
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น mandatory field : เห็นด้วย เนื่องจาก
ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
ความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ข้อมูลของผู้แสดงความคิดเห็น
ชื่อ mandatory field : นามสกุล mandatory field :
เลขประจำตัวประชาชน mandatory field : อายุ mandatory field :   ปี
อาชีพ/ตำแหน่ง mandatory field :
ที่อยู่ :

สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
login
password
จำนวนผู้เข้าใช้งาน 
วันนี้ : 1 คน
ทั้งหมด : 7,384 คน