( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๙๗)   
20/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๙๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๙๘)   
20/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๑๐๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๓๐๐)   
20/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๐ (เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๐๘)   
16/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๒ (เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๒๐๗)   
16/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักสันทนาการ รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๑๓๙)   
09/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๘๓)   
09/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๗๗)   
04/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๓๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๘๑)   
04/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๔๐๗๙)   
04/10/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๒๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๗๐)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๑๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๗๐)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๖๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๖๘)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๔๖)   
27/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๒๔)   
25/09/2566
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ตุลาคม ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๙๐๒)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๖)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๖)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๓๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๙๐๔)   
25/09/2566
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๕๒)   
25/09/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3513 next last