( อปท. )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 [องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น]   
21/06/2567
file1
ประกาศซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2567 [เทศบาลนครรังสิต]   
21/06/2567
file1 file2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยรังสิต-นครนายก33ซอยดี(ดี2ท้ายซอย) [เทศบาลนครรังสิต]   
21/06/2567
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงไฟฟ้าทางสาธารณะ บริเวณซอยรังสิต-นครนายก10 [เทศบาลนครรังสิต]   
21/06/2567
ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองหิน ถึง นาตาตุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมสบูรณ์ จ.ชัยภูมิ]   
21/06/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระ รพช.หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก]   
20/06/2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางระบายน้ำ ซอยเเสงสุวรรณ หมู่ที่ 2 [เทศบาลตำบลบางเดื่อ]   
20/06/2567
file1 file2 file3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลูกรังเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ซอยบุญหลาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
19/06/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
19/06/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยายเงิน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
19/06/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายเงิน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
19/06/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดงรัง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
19/06/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 1 บ้านวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี]   
19/06/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาถ้ำ บริเวณกลุ่มมะขามหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
18/06/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
18/06/2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน]   
18/06/2567
file1 file2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายพุวิเศษ-ห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
18/06/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ สายลีลาวดี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
18/06/2567
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
18/06/2567
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง]   
18/06/2567

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 13329 next last