( กรม )

ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างซ่อมรถยนต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงานพิธีซื้อขายคาร์บอนเครดิต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาจัดงานพิธีซื้อขายคาร์บอนเครดิต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตเอกสาร ฯ   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างถ่ายเอกสาร ฯ   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ฯ   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตเอกสาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
12/06/2567
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกวดราคาจ้างบริการกำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
11/06/2567
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
11/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
11/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
11/06/2567
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
11/06/2567
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 9690 next last