ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
29/07/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล โตนดด้วน เป็น เทศบาลตำบลโตนดด้วน ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใช้บังคับ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552