ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
26/10/2552 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล แหลมโตนด เป็น เทศบาลตำบลแหลมโตนด ประกาศมีผลบังคับใช้วันที่ 26 ตุลาคม 2552