ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
16/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บัวงาม เป็น เทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ 25 ก.ค. 51