ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
16/07/2551 จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล ประสาทสิทธิ์ เป็น เทศบาลตำบล วันที่มีผลใช้บังคับ 15 ก.ค.51