ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ วันที่ เล่ม ตอนที่ หน้า
27/08/2555 เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก ไปเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแสนแสบ มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
27/08/2555 เปลี่ยนฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแสนแสบ เป็น เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕