ชื่อหนังสือ : วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
จำนวนผู้เข้าชม : 749