ชื่อหนังสือ : รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.- อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 Local Performance Assessment (LPA) Annual Report 2021 สาระสาคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2564
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 14616