ชื่อหนังสือ : การพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรังให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : หน่วยงานภายนอก
รายละเอียดหนังสือ : การพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรังให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนผู้เข้าชม : 176603