ชื่อหนังสือ : ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (สรุปย่อ)
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 138463