ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. รุ่นที่ 2
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. รุ่นที่ 2
จำนวนผู้เข้าชม : 168310