ชื่อหนังสือ : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
จำนวนผู้เข้าชม : 97722