ชื่อหนังสือ : คู่มือ การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : การจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 33220