ชื่อหนังสือ : คู่มือหลักสูตรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งานทารกและเด็กก่อนวัยเรียนเติบโต สมวัย ฉลาด แข็งแรง
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 34817