ชื่อหนังสือ : คู่มือท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือระหว่าง สถ. กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 36769