ชื่อหนังสือ : (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2555-2564)
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : ...
จำนวนผู้เข้าชม : 1432